Zdravotnické zařízení Alergoimuno, s.r.o. finančně podporuje tyto neziskové občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, hnutí, nadace a nadační fondy:

    

Zdravotní klaun

www.zdravotniklaun.cz

Obecně prospěšná společnost, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví v České republice.

    

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

www.mhondrasek.cz

Obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým z Moravskoslezského kraje strávit poslední dny v životě doma, a důstojně.

    

Haima Ostrava, z.s.

www.haima-ostrava.cz

Občanské sdružení působící při Dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení přátel dětí s poruchou krvetvorby.

  

Šance Olomouc, o.p.s.

www.sancecz.org

Obecně prospěšná společnost sdružující občany a právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním převážně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

    

Hennerův nadační fond

www.hnfond.cz

Nadační fond podporující projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví, zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje ve zdravotnictví a podporu zdravotnických činností v České republice. 

     

Lékaři bez hranic

www.lekari-bez-hranic.cz

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí na celém světě.

    

Transparency International, o.p.s.

www.transparency.cz

Nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

    

Nadační fond proti korupci

www.nfpk.cz

Nadační fond podporující občany, kteří protestují proti korupčním praktikám a upozorňují na ně.

    

Zaměstnanci Alergoimuno, s.r.o. finančně podporují tyto neziskové občanské sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, hnutí, nadace a nadační fondy:

     

Dobrý anděl

www.dobryandel.cz

Nadace poskytující finanční příspěvky nemocným se závažným onemocněním a jejich rodinám v České republice.

     

International Humanity  

www.internationalhumanity.cz

Občanské sdružení poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc nejchudším obyvatelům na Srí Lance, v Nepálu, Zambii, Ugandě, na Haiti, a v Tanzánii.

    

Fond ohrožených dětí z.s.

www.fod.cz

Nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s působností na území celé České republiky. Mimo jiné provozuje zařízení Klokánek - pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

   

Čisté nebe

www.cistenebe.cz

Obecně prospěšná společnost prosazující právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch s cílem zvýšit kvalitu života jeho obyvatel. 

    

Arnika

www.arnika.org

Nezisková organizace, která usiluje o lepší životní prostředí nejen v České republice. 

    

Hnutí duha

www.hnutiduha.cz 

Neziskové hnutí prosazující zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku v rámci České republiky. 

    

Čmelák – Společnost přátel přírody

www.cmelak.cz 

Spolek zaměřený na obnovu přírodně cenných lokalit. Svou činnost spojuje s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.

    

Hnutí Brontosaurus

www.brontosaurus.cz

Občanské hnutí, které se zaměřuje na oblast praktické ochrany přírody a práce s mladými lidmi. Realizuje projekty týkající se rozvoje šetrné turistiky, záchrany kulturních památek či rekultivace zanedbané zeleně.

    

Místo pro přírodu

www.mistoproprirodu.cz

Český svaz ochránců přírody zachraňuje ohrožené přírodní lokality a navrací přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Cílem kampaně „Místo pro přírodu“ je taková místa vykupovat a trvale o ně pečovat.

    

Nesehnutí - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

www.nesehnuti.cz

Občanské hnutí, které se zaměřuje na komplexní řešení ekologických i sociálních problémů z hlediska společných příčin a důsledků. Zapojuje se do kampaní na území České republiky na ochranu lidských práv i životního prostředí a práv zvířat.